Dokumentácia BOZP

Právne predpisy určujú okrem iných povinností aj povinnosť vypracovať dokumentáciu BOZP, podľa pracovných činností zamestnancov a pracovných podmienok na pracoviskách zamestnávateľa.
V súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti BOZP Vám vypracujeme kompletnú dokumentáciu BOZP, ktorá je prispôsobená Vašim pracovným podmienkam a činnostiam, ktoré vykonávajú Vaši zamestnanci.
Dokumentácia BOZP obsahuje:

 • politiku BOZP, program realizácie, vyhodnotenia

 • smernice BOZP upravujúce postupy a metódy pri zaisťovaní BOZP

 • traumatologický plán, havarijný plán a pod.

 • hodnotenie nebezpečenstiev a rizík pri práci

 • zoznam poskytovaných OOPP

 • zoznam zakázaných prác pre osobitné skupiny zamestnancov

 • pokyny na zaistenie BOZP

 • základné zásady BOZP

 • poverenia pre zamestnancov na úseku BOZP

 • prevádzkové poriadky pracovísk

 • plány kontrol a revízií

 • ostatná dokumentácia podľa požiadaviek