Služby koordinátora BOZP na stavenisku

Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia BOZP zabezpečuje koordinátor bezpečnosti poverený stavebníkom.
Koordinácia BOZP zahŕňa:

1. uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie BOZP pri

 • technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,

 • určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,

2. plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávatelia a živnostníci, uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom tieto všeobecné zásady:

 • udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku,

 • umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov,

 • podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi,

 • technickú údržbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov,

 • určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky,

 • podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok,

 • uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov,

 • prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného postupu prác,

 • spoluprácu medzi zamestnávateľmi a živnostníkmi,

 • vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti.

 • dodržiavanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

3. úpravy plánu BOZP, ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác,

4. spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia,

5. kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,

6. zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.