Bezpečnosť technických zariadení

Bezpečnosť vyhradených technických zariadení je neoddeliteľnou súčasťou zabezpečenia bezpečných pracovných podmienok na pracoviskách. Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia okrem rozdelenia technických zariadení podľa miery ohrozenia určuje aj periódy odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií).

Druhy technických zariadení sa rozdeľujú podľa miery ohrozenia :

  • skupina A – technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia,

  • skupina B – technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia,

  • skupina C – technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia,

Technické zariadenia skupiny A a technické zariadenia skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Na základe obhliadky technických zariadení priamo na Vašich pracoviskách Vám vypracujeme plán revízií jednotlivých zariadení a po vzájomnej dohode zabezpečíme aj vykonávanie týchto revízií.