Plán BOZP na stavenisku

Plán BOZP ustanovuje pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, plán obsahuje osobitné opatrenia pre jednotlivé práce akými sú:

  • práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku,

  • práce, pri ktorých sú zamestnanci ohrození pôsobením chemických alebo biologických faktorov, ktoré znamenajú osobitné nebezpečenstvo pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo pre ktoré osobitný predpis ustanovuje monitorovanie pracovného prostredia,

  • práce v kontrolovaných pásmach na pracoviskách zo zdrojmi ionizujúceho žiarenia a práce v prechodných kontrolovaných pásmach pri činnostiach vedúcich k ožiareniu,

  • práce v blízkosti vysokého napätia,

  • práce, pri ktorých je nebezpečenstvo utopenia,

  • práce v šachtách, podzemí a tuneloch,

  • práce, ktoré vykonávajú potápači s dýchacími prístrojmi,

  • práce vykonávané v kesónoch a v prostredí so stlačeným vzduchom,

  • práce s výbušninami,

  • montáž alebo demontáž ťažkých konštrukčných prvkov.