Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Rozsah, účel a podmienky spracúvania osobných údajov

Ing. Martin Macala spracúva osobné údaje účastníka školenia o ochrane pred požiarmi resp. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na účely vyplývajúce z § 4 Zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 7 Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účastník elektronického školenia poskytuje svojmu zamestnávateľovi ako prevádzkovateľovi a osobe poverenej zamestnávateľom – sprostredkovateľovi t.j. Ing. Martin Macala osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, emailová adresa.

V mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje aj zmluvne poverený ďalší sprostredkovateľ – spoločnosť EMPIRE SYSTEMS, s.r.o., ktorý zabezpečuje prevádzku portálu, zálohovanie a dostupnosť údajov na portáli.

Používateľ portálu ako dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajov a právo na informácie ohľadom ich spracúvania. V prípade nesprávnych a neaktuálnych údajov má právo na ich opravu. Svoje práva v súvislosti s osobnými údajmi a ich ochranou si môže uplatniť na mailovej adrese alebo písomne na korešpondenčnej adrese prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ resp. sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov, predovšetkým Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prevádzkovateľ je oprávnený viesť a archivovať tieto údaje v lehote podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a súvisiacich predpisov.