Služby technika BOZP

Každý zamestnávateľ je povinný prostredníctvom autorizovaného bezpečnostného technika zabezpečiť pre zamestnancov vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby.
Poskytujeme:

  • odborné poradenské služby v oblasti BOZP

  • vypracovanie kompletnej dokumentácie v oblasti BOZP

  • hodnotenie pracovných rizík, nebezpečenstiev a spracovanie výsledných dokumentov

  • výkon kontroly zamestnancov a pracovísk na dodržiavanie podmienok BOZP

  • školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov z predpisov BOZP

  • vyšetrovanie pracovných úrazov vrátene spisovania a oznamovania úrazov podľa platných predpisov

  • zastupovanie zamestnávateľa pri kontrolách Inšpektorátu práce